FAQ

Jak probíhá rozdělení pozemku?

Pro rozdělení pozemku je nutný souhlas s dělením od příslušného stavebního úřadu. Geodet vyhotoví geometrický plán, který slouží jako podklad pro smlouvu (např. kupní) a následně pro zápis změny do katastru nemovitostí. Souhlas s dělením pozemku se přikládá při zápisu a musí odpovídat geometrickému plánu. Geodet musí geometrický plán nechat potvrdit katastrálním úřadem, aby byl platný. Informace a formuláře se dají získat na internetových stránkách CUZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální).

Co je třeba pro kolaudaci stavby?

Geodet vyhotovuje podklad pro projekt, polohopisný a výškopisný plán. Dle projektu vytyčuje stavbu, k tomu vyhotoví protokol. Protokol o vytyčení stavby, ověřený oprávněným geodetem vyžaduje stavební úřad při kolaudaci a dále potřebujete geometrický plán, který slouží jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí.

Co je třeba k vytyčení hranic?

Pro oficielní vytyčení hranic geodet pozve písemně vlastníky sousedních pozemků na místní šetření a vyhotoví k tomu předávací protokol. Vlastníkovi, který se nedostaví posílá geodet kopii protokolu poštou. Pokud je hranice mezi vlastníky nejasná, protože nejsou např. dostatečně přesné podklady, lze vyhotovit tzv. zpřesnění vlastnické hranice, vlastníci potvrdí svým podpisem na protokolu souhlas s polohou hraničních bodů, geodet vyhotoví geometrický plán, který se nechá zapsat na příslušném Katastrálním úřadu. Tím je hranice přesně určena v souřadnicích.